pixel
Teljes biztonságban várjuk pácienseinket!

Az orvosi kutatások és a klinikai gyakorlat java része fôleg a biokémiai folyamatok tanul – mányozására, megismerésére, megértésére és befolyásolására irányultak. Elismeréssel tartozunk e terület kutatóinak kiemelkedô és áldozatos munkásságukért. A sok gene- ráción át zajló, hatalmas anyagi ráfor- dításokkal végzett kutatások az elmúlt évszázadok során tagadhatatlan ered- ményeket hoztak. Egyre mélyebben tárul – tak fel szervezetünk biokémiai folyama- tainak egyes részei. Az utóbbi idôkben is naponta fedeznek fel újabb és újabb bio- gén aminokat, biológiailag aktív moleku- lákat, faktorokat, amelyek a szervezetrôl alkotott képünket tágítják. Tágítják, és ezzel párhuzamosan tovább is bonyolód- nak az összefüggések. Sok részterület tisztázódik, de minden újabban felfede- zett alkotó tovább növeli azt az ismeretet, amely a biológiai kölcsönhatások bonyo- lultságát vázolja fel. Ezért még nagyon sok idônek kell eltelnie, hogy az emberi szervezet komplex mûködésének minden molekuláris részletét tisztán lássuk, meg- értsük és bátran alkalmazhassuk a terá- piában.

Forrás: Dr Kiss-Solingen Attila

A teljes cikk letöltéséhez kattintson ide!