pixel
Teljes biztonságban várjuk pácienseinket!

Nyereményjáték szabályzat

A Vitalport – “Havi ingyenes szolgáltatás” elnevezésű nyereményjátékának részvételi és játékszabályzata

A nyereményjáték szervezője:

A Trade-Mix Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Nagy István út 24. Adószám: 10570164-2-09, a továbbiakban: “Szervező”).

A játék időtartama:

A játék 2021. 01.01. Napján 0 óra 00 perc 01 mp-től visszavonásig tart.

A játékban résztvevő szolgáltatás:

100 féle anyagra való allergia teszt

A játékban történő részvétel feltételei:

A játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy (“Játékos”), kivéve a szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A szervező a 16. év alatti játékost kizárhatja a játékból, és a megadott adatait haladéktalanul törli.

A nyereményjáték részletes leírása

Amennyiben a játékos részt kíván venni a nyereményjátékon, úgy fel kell iratkoznia a teljes nevével és e-mail címének önkéntes megadásával. A sikeres feliratkozással automatikusan részt vesz a játékon. A nyereménysorsolás havonta 1 alkalommal kerül megrendezésre, amikor az előző hónap feliratkozottai között kerül kisorsolásra a játékban meghirdetett szolgáltatás. A havi nyertes neve hírlevélben kerül kiküldésre. A játékszabály alapján csak az jogosult a nyereményre, aki a sorsolást követő 14 napon belül jelentkezik a Vitalport bármely elérhetőségén a nevének és feliratkozott e-mail címének bemondásával. A szervező vagy lebonyolító a nyerteseket semmilyen más formában nem értesíti.

A szervező a játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós névvel vagy email címmel regisztrált játékos regisztrációját érvénytelennek tekinti és kizárja a játékból.

A szervező a legnagyobb gondossággal jár el a rendszer működtetése és a gyűjtött nevek és email címek nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállal bármilyen technikai hibáért, adatvesztésért vagy a játékosokat ért veszteségekért. A feliratkozással a játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye. A szervező a fentiekből fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A nyeremény készpénzre, vagy bármely egyéb kedvezményre, vagy más szolgáltatásra nem váltható át, illetve másra nem ruházható át.

Nyeremény átvétele:

A szervező a játékban történő részvétel feltételei szabályzatban leírtak alapján értesíti a nyerteseket. A nyertes játékos köteles a játékszabályzatban rögzített határideig jelentkezni a nyereményért! Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a szervező vagy lebonyolító terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt és a lebonyolítókat semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a nyertes játékost terhelik

Információ a játékról:

A játékról részletes információk www.vitalport.hu weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetőek el a szervezőnél elhelyezett esetleges reklámanyagokon, illetve a különböző médiumokban elhelyezett hirdetéseken keresztül.

Adatvédelem:

A fentiek értelmében az adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a nyertesség esetén nevüket a szervező és/vagy lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

A játékra feliratkozók hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és vagy lebonyolító kizárólag saját hirdetéseit, akcióit, játékait, stb. e-mailen eljuttassa a játékra feliratkozó játékos e-mail címére. A hírlevél küldésről természetesen bármikor le lehet a játékosnak iratkozni.

A játékra feliratkozók részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését, valamint hogy a játék szervezője a szolgáltatásairól és akcióiról rendszeresen email üzenetet küldhet a játékra jelentkezőknek.

A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését. Ezenkívül a játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a játékon, illetve ne küldjenek továbbiakban neki e-mailen tájékoztató, reklámanyagot, stb.

Vegyes rendelkezések:

A feliratkozások hiányosságáért/hibájáért (pl. Névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremény átvételének elmaradásáért vagy késedelméért, sem a szervező, sem a lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A szervező, illetve a lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.vitalport.hu weboldal, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. Sql támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a szervező, illetve a lebonyolítók semminemű felelősséget nem vállalnak.

A játékra történő feliratkozáskor megadott személyes adatok nem kerülnek más személy részére átadásra, és azokat az adatkezelő leiratkozáskor haladéktalanul törli nyilvántartásából. Az adatkezelő a személyes adatokat nem továbbítja külföldre.

A szervező jogosult a játékot bármikor visszavonni. A szervező továbbá fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.

Bármilyen a jelen játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2021. január 1.

Szervező